ผู้ศึกษาอบรม (อภิปราย)


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 08:30 - 16:00
รายละเอียด ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    นำเสนอรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ    ผู้แทนกลุ่มสีเขียว กลุ่มสีฟ้า กลุ่มสีชมพู และกลุ่มสีเหลือง
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    ประเมินผลหลักสูตร
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป    พิธีปิดหลักสูตร
สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 4/2 ชั้น 4
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม