ผู้ศึกษาอบรม (อภิปราย)


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 08:30 - 16:00
รายละเอียด ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.    นำเสนอผลงานทางวิชาการส่วนบุคคล    ผู้ศึกษาอบรม ๑๓ คน
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    นำเสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มสีฟ้า    ผู้แทนกลุ่มสีฟ้า
สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 4/2 ชั้น 4
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม