บรรยาย


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 09:00 - 16:00
รายละเอียด ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    สิทธิมนุษยชนกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    การแก้ไขปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นในประเทศไทย    
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 4/2 ชั้น 4
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม