บรรยาย


หัวข้อ รายละเอียด
หมวดกิจกรรม วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
เวลา 09:00 - 16:00
รายละเอียด ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    บทบาทของประเทศไทยในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    หลักสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมไทย
ศ. ดร. อมรา พงศาพิชญ์  
สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 4/2 ชั้น 4
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดการแสดง ไม่ระบุวันที่แสดง
เพิ่มเติม